Denna sida beskriver ett allmänt format för labrapporter som du kan anpassa efter behov. Labrapporter är den vanligaste typen av dokument som skrivs inom teknisk- och vetenskaplig-labverksamhet. Oavsett variationer förblir målet för labrapporter detsamma: dokumentera dina resultat och kommunicera deras betydelse. Med detta i åtanke kan vi beskriva rapportens format och grundläggande komponenter. Att känna till bitarna och syftet, kan du anpassa dig till de särskilda behov.

En labbrapport kan bland annat innehålla:

 1. Titelsida
 2. Abstrakt
 3. Inledning
 4. Metoder, material och utrustning
 5. Resultat
 6. Diskussion
 7. Slutsats
 8. Referenser
 9. Bilagor

1. Titelsida

Måste innehålla namnet på experimentet, namnen på labpartnerna och datumet. Titeln bör vara enkel, informativ och kortare än tio ord. Samtidigt bör man inte endast kalla rapporten; ”Laboration #3”. Hellre ett längre mer informativt namn som till exmepel: ”Laboration #3, DNA-extraktion från olika fruktkött”.

2. Abstrakt

Abstrakt sammanfattar fyra väsentliga aspekter av en labbrapport:

 • Syftet av labben
 • Viktiga resultat
 • Viktiga diskussionpunkter
 • Viktiga slutsatser

Abstraktet innehåller ofta också en kort hänvisning till teori eller metodik. Informationen bör tydligt göra det möjligt för läsarna att bestämma om de behöver läsa hela rapporten. Det rkommenderas att håll abstrakt mellan 100 – 200 ord, men detta varierar baserat på rapportens längd.

3. Inledning

En inledning anger experimentets mål och ger läsaren bakgrund till experimentet. Ange ämnet för din rapport tydligt och koncist, i 1 – 2 meningar. En bra inledning ger även bakgrundsteorin, tidigare forskning eller formler som läsaren behöver veta.

4. Metoder, material och utrustning

Vanligtvis består detta segment av simlpa listor av med steg, labbutrustning och kemikalier. I vissa fall kan du göra det enkelt för dig själv och rikta läsaren till ett labbprotokoll eller standard-procedur.

5. Resultat

Resultat består av beräkningar, tabeller och variabler; dock måste du fortfarande ange alla viktiga resultat uttryckligen i text form.

6. Diskussion

Under denna del visas förståelse för experimentet utöver utförandet.  Diskussion är den subjektiva delen av rapporten. Mer än bara det som observeras. Här beskrivs innebörden av resultaten. För att besvara används literatur och teirier, vilket jämförs med resultaten.

7. Slutsats

Kort avslutning och sammanställning. Anger vad man lärt sig som ett resultat av laborationen.

8. Referenser

Inkluderar en lista med litertur-referenser från det labbprotokoll som användes och all extern läsning du har gjort. 

9. Bilagor

Inkluderar vanligtvis sådana element som rådata, beräkningar, diagrambilder eller tabeller som inte har inkluderats i själva rapporten. Varje bilaga bör vara hänvisad till minst en gång i rapporten.